Polityka prywatności

Polityka Prywatności 3Fishers Sp. z o.o. ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzanie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W 3Fishers dbamy o Państwa prywatność na każdym etapie.  Chcemy, aby zasady przetwarzania danych były jasne i przejrzyste i w tym celu przedstawiamy poniższe informacje. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@3fishers.com

Administratorem danych osobowych jest 3Fishers sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie (20-019), ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 77/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766048, NIP: 9462685770, REGON: 382323922 (dalej: „3Fishers” lub „Administrator”).

W 3Fishers wszystkie osobowy posiadają odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy upoważnienia do przetwarzania danych oraz zostały przeszkolone w ramach wewnętrznych procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta Użytkowników przetwarzane są przez 3Fishers Sp. z o.o. (dalej: 3Fishers), która jest administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres info@3fishers.com
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta i Użytkowników, a następnie przesłanych 3Fishers za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu firmy, a także adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych 3Fishers.
 4. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług przez 3Fishers, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez 3Fishers.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta lub innego Użytkownika.
 7. Dane osobowe Klientów i Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych są): firma księgowa 3Fishers, dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, firma obsługująca płatności, firma dostarczająca system CRM. Dane osobowe zgromadzone przez 3Fishers mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Każdy podmiot, któremu 3Fishers powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody 3Fishers.
 9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta i Użytkowników, którego dane dotyczą.
 10. Każdy Klient i Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do 3Fishers, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował 3Fishers, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez 3Fishers na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od 3Fishers dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia 3Fishers zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na 3Fishers do organu nadzorczego.
 11. W przypadku uzyskania przez 3Fishers wiadomości o korzystaniu przez Klienta lub Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), 3Fishers może przetwarzać dane osobowe Klienta lub Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta lub Użytkowników.
 12. 3Fishers nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. 3Fishers stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury 3Fishers z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. 3Fishers stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. 3Fishers wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, 3Fishers rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

COOKIES

 1. Witryna www.3fishers.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy 3Fishers w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.